Càng ghẹ đá Size 25 - 30 Càng / Kg 170.000
Càng ghẹ đá size 25 đến 30 càng / kg
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Càng ghẹ đá Size 60 đến 65 /Kg 140000
Càng Ghẹ Đá Size 10 đến 15 Càng /kg