SẢN PHẨM

Càng ghẹ đá Size 60 đến 65 /Kg 140000
Càng Ghẹ Đá Size 10 đến 15 Càng /kg
Càng ghẹ đá size 25 đến 30 càng /...